PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Rekrutacja do przedszkola

 

 OGŁOSZENIE

  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski, oraz z Zarządzeniem Nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2020

   Zarządzenie_nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

   Zarządzenie_nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 

odbędzie się w dniach: od 02.03.2020r. do  13.03.2020r.

 

 

 


 

  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, składają corocznie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na następny rok szkolny.

 2. Deklaracje zbierane są 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

 3. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami należy składać w okresie od 02.03.2020r. do 15.03.2020r. w księgowości przedszkola.

  =>   Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021         

  =>   Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
   

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych wniosków o przyjęcie do przedszkola, przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.

 5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Gryfów Śl. według następujących etapów:

 

 I ETAP REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE

Lp. Kryterium ustawowe Wartość punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata 1
2. Niepełnosprawność kandydata 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1

 

II ETAP REKRUTACJI

KRYTERIA LOKALNE

Lp. Kryterium lokalne Wartość punktów
1. Pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata, rodzica samotnie wychowującego dziecko,  w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie przez nich nauki w systemie stacjonarnym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego 2
2.

Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy programowej przez 10 miesięcy w roku szkolnym:

6 godzin

7 godzin

8 godzin i więcej

 

 

        1

        2

        3

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola 2
4. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny lub rodzina kandydata korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 2
5. Kandydat posiada wskazanie uczęszczania do przedszkola lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 2

 

III ETAP REKRUTACJI

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru Gminy Gryfów Śl. (Postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów I i II etapu rekrutacji).

 

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego:

 

Lp. Rodzaj czynności                   Termin                          Termin postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03-13.03.2020 r.

08.04-17.04.2020 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzającychspełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.03.-27.03.2020r.

20.04-21.04.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości p rzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2020r. 

    

   22.04.2020r.      

 

4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

31.03- 03.04.2020r. 

23.04. - 29.04.

   2020r.    

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.04.2020r. 

 30.04.2020 r.         

6. Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola do 5 dni  od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej